Regulamin Reklamy na Obiektach

Haft komputerowy (sieć PLAY) tel.: 794 724 028
Haft tel.: 0048 42 203 20 95
e-mail.: Adres e-mail jest chroniony. Włącz obsługę JavaScript żeby go zobaczyć.
Współpraca: MOSiR Łódź, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Regulamin
Reklamy na Obiektach


I. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG REKLAMOWYCH

» 1. Dilajla Stick Studio świadczy usługi reklamowe, w oparciu o zawarte z Klientem umowy cywilnoprawne.
» 2. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach studia wyłącznie w celach informacyjnych.
» 3. Zastrzegamy sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.

II. PRZEDMIOT UMOWY

» 1. Przedmiotem umowy jest najem powierzchni reklamowych na tablicach reklamowych znajdujących się w obiektach sportowych w Łodzi, należących do Dilajla Stick Studio pod ekspozycję reklamy.
» 2. Klient zleca Dilajla Stick Studio wykonanie usługi projektu, druku i wykonania reklam, o ile strony nie zadecydują inaczej.
» 3. Dilajla Stick Studio wyznacza pod ekspozycję reklamy tablice reklamowe.
» 4. Dane niezbędne do zawarcia Umowy:

» a) Nazwa Firmy, Adres, NIP, Regon dane kontaktowe (tel, adres e-mail), imię i nazwisko osoby reprezentującej.
» b) Liczba (banerów, tabliczek), czas trwania Umowy, płatność (przelew / gotówka), sposób rozliczenia (miesięczny, kwartalny, półroczny, za cały okres najmu), płatnik VAT - tak / nie

» 5. Klient jest zobowiązany na wniosek Dilajla Stick Studio do przedłożenia niezbędnych dokumentów rejestracyjnych Firmy Klienta tj. Wpis do rejestru ewidencji działalności gospodarczej, dokument nadania NIP oraz REGON

III. WARUNKI OGÓLNE oraz TREŚĆ I ZMIANY TREŚCI REKLAMY

» 1. Reklama zostanie wykonana zgodnie z projektem.
» 2. Klient odpowiada za treść i formę reklamy.
» 3. Reklama nie może naruszać obowiązujących przepisów, a w szczególności prezentować treści pornograficznych, stanowić naruszenia dóbr osobistych, czynu nieuczciwej konkurencji, a także ze względu na treść lub formę godzić w dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Dilajla Stick Studio.
» 4. Dilajla Stick Studio nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niemożności rozpoczęcia lub kontynuowania Ekspozycji z przyczyn przez niego niezawinionych, przez co rozumie się w szczególności:

» a) uszkodzenie nośników reklamowych i/lub reklam,
» b) decyzje organów administracji rządowej i samorządowej, urzędów właściwych dla spraw budowlanych bądź architektonicznych.
» c) (dotyczy zewnętrznych nośników reklamy)
zaistnienie warunków pogodowych uniemożliwiających całkowicie lub częściowo wykonanie zobowiązań Zleceniobiorcy, co w szczególności oznacza:
» 1) spadek temperatury poniżej minus 7 stopni Celsjusza w stosunku do wszystkich Nośników reklamowych,
» 2) prędkość wiatru wyższa niż 8m/s,
» 3) silne opady deszczu lub śniegu w stosunku do wszystkich Nośników reklamowych

IV. PROJEKT

» 1. Przygotowany do druku w wersji elektronicznej - przygotowany przez Klienta
wytyczne :

» a) kolorystyka CMYK,
» b) skala 1:1 rozdzielczość min 120 DPI
» c) formaty CDR, JPG, TIFF, PDF, EPS, AI, DXF, BMP, PCX, PSD

» 2. Projekt przygotowywany przez Dilajla Stick Studio:

» a) niezbędne jest dostarczenie materiałów do projektu.
» b) wytycznych co do treści reklamy.
» c) materiały powinny być odpowiedniej jakości graficznej i w odpowiednim formacie.
» d) Zleceniobiorca zastrzega sobie odmowę wykonania projektu graficznego reklamy w przypadku braku dostarczenia materiałów w wersji elektronicznej, w odpowiedniej jakości lub wykorzystania znaków / elementów graficznych nie będących własnością klienta.
» e) Zleceniodawca otrzymuje projekt graficzny reklamy w ramach zawartej z Dilajla Stick Studio Umowy / Zlecenia.

V. PRAWA AUTORSKIE

» 1. Klient wyraża zgodę na wykonanie przez Dilajla Stick Studio zdjęć nośników wraz z naniesioną reklamą i ich bezpłatne wykorzystanie do celów promujących działalność Wynajmującego.
» 2. Klient oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do reklamy lub elementów graficznych w zakresie niezbędnym dla celów niniejszej umowy.
» 3. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do projektu reklamy, Klient zobowiązuje się udzielić Dilajla Stick Studio wszelkiej pomocy, a także poniesie związane z tym koszty oraz naprawi szkodę, gdyby roszczenia okazały się zasadne.
» 4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla celów tej umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133. poz. 883 z póĄn. zm.).

VI. WYKONANIE, ZMIANA, ODNOWIENIE I USUNIĘCIE REKLAMY

» 1. Reklama wykonana zostanie metodą druku solwentowego wyklejonego na płycie PCV lub blasze.
» 2. Czas realizacji Zlecenia / Umowy - do 7 dni roboczych od momentu podpisania Umowy / Zlecenia oraz akceptacji projektu / przesłania projektu.
» 3. Zapłata kary umownej za wcześniejsze rozwiązanie Umowy.

VII. GWARANCJA

» Dilajla Stick Studio udziela Klientowi 12-miesięcznej gwarancji na wykonane tabliczki reklamowej lub baneru w zakresie ekspozycji reklam na obiektach MOSIR.

VIII. WYNAGRODZENIE

» 1. Dilajla Stick Studio, na podstawie zawartej umowy lub złożonego pisemnego zamówienia, wystawia fakturę(-y) VAT z terminem płatności określonym w umowie / zleceniu.
» 2. Klient upoważnia Dilajla Stick Studio do wystawienia faktury bez podpisu Klienta.
» 3. Należności z tytułu realizacji umowy lub zamówienia będą realizowane w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień uznania konta Dilajla Stick Studio.

IX. CZAS TRWANIA UMOWY

» 1. Umowy na eksponowanie tabliczek reklamowych na naszych obiektach zawierane są na min. 1 rok czasu.
» 2. Czas trwania umowy rozpoczyna się z chwilą zamontowania wszystkich tabliczek reklamowych lub banerów w ilości określonych w Umowie / Zleceniu.
» 3. Za zgodą obu stron umowa może zostać przedłużona na dalszy okres w formie aneksu.
» 4. Dilajla Stick Studio gwarantuje Klientowi dotrzymanie terminu wynajmu miejsc reklamowych oraz zobowiązuje się do dbania o wygląd oraz najbliższe otoczenie umieszczonej w nim planszy reklamowej.

X. ROZWIĄZANIE UMOWY

» 1. Klient może rozwiązać Umowę z miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca (nie wcześniej niż po 6 miesięcznych kolejno zapłaconych fakturach lub 2 kwartalnych). Warunkiem wcześniejszego rozwiązania umowy jest:

» a) Brak jakichkolwiek zaległości finansowych wobec Dilajla Stick Studio.
» b) Dostarczenie w formie pisemnej wypowiedzenia do Dilajla Stick Studio.

» 2. Dilajla Stick Studio usunie tabliczki reklamowe lub banery Klienta z obiektów w przypadku, gdy zaległości finansowe z tytułu wynajmu miejsc sięgać będą 1 m-ca. W powyższym przypadku Najemca zostanie obciążony kosztami z tytułu wynajmu miejsc za cały okres trwania umowy od momentu usunięcia tabliczek lub banerów oraz kosztami usunięcia tabliczek lub banerów.
» 3. Wynajmującemu przysługuje prawo naliczenia Najemcy odsetek ustawowych w przypadku, gdy Najemca nie płaci należności w wyznaczonym terminie wynikających z zawartej Umowy.

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

» 1. Dilajla Stick Studio nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, gdy tablice reklamowe na wniosek MOSIR, będą musiały zostać usunięte z powodu remontu, w miejscach gdzie w/w tablice zostały zamontowane. Dilajla Stick Studio musi zaproponować w tym przypadku możliwe alternatywne lokalizacje pod miejsca reklamowe.
» 2. Po zakończeniu trwania Umowy Dilajla Stick Studio usunie tabliczki Klienta z obiektów i przekaże je Klientowi. Klient zobowiązany jest do odebrania na swój koszt tabliczek reklamowych od Dilajla Stick Studio w ciągu 1 m-ca od momentu usunięcia tabliczek z obiektów. W przypadku nie odebrania tabliczek reklamowych przez Klienta, Dilajla Stick Studio zastrzega sobie prawo do zniszczenia tablic.

XII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

» 1. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Dilajla Stick Studio o każdej zmianie formy prawnej, adresu lub nazwy Klienta, sposobu reprezentacji, itp.
» 2. W razie nie wykonania powyższego obowiązku Klient ponosi odpowiedzialność za powstałe skutki prawne zaniechania zawiadomienia.
» 3. Wszelkie doręczenia na adresy wskazane w ostatnim powiadomieniu o zmianie adresu uważa się za doręczone prawidłowo.regulamin Dilajla Stick Studio

Home